Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Muu koulutus
Löytyi 6 kurssia
/

Suostumus opintosuoritustietojen tallentamisesta Koski-tietovarantoon

Paikka: Kalliola / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki

 Kalliolan setlementti ry:n ylläpitämä Kalliolan kansalaisopisto kursseista seuraavilla 

6180K Ranskan alkeiden jatko 1,5op

6236K Tsekki 2 - verkko-opetus 1,5op

6134K Tanskan alkeet -verkko-opetus 1,5op 

2003K Teatterin historiaa ja nykypäivää verkko-opetus 1,5 op

on osallistujilla mahdollisuus tallentaa suoritustieto ja opintopisteet Oma Opintopolku-palveluun  osaksi valtakunnallista Opetuksen ja koulutuksen tietovarantoa (Koski-palvelu). 

Tästä mahdollisuudesta kerrotaan opiskelijalle ensimmäisellä kurssikerralla. Ensimmäisen kurssikerran jälkeen kaikki näille kursseille osallistuvat saavat linkin tähän suostumustietojen kyselyyn. Jos opiskelija haluaa että hänen suorituksensa kurssilta tallennetaan hän antaa suostumuksensa suoritustietojen tallentamiseen ilmoittautumalla tähän hänelle lähetetyllä linkillä.  Ilmoittautuessasi valitse kurssi jonka opintosuoritustiedot haluat tallentaa. Tämän jälkeen sinulle lähetään suostumuslomake Visma Sign palvelun kautta vahvaa tunnistusta käyttäen. 

Miksi ja miten suoritustietojen tallentaminen tehdään? 

Koulutuksen suoritustietojen tallentamisella tavoitellaan opiskelijan edun toteutumista tekemällä osaaminen näkyväksi. Koski-tietovarantoon tallennetut vapaan sivistystyön vapaatavoitteisten koulutusten tiedot ovat ensisijaisesti vain opiskelijan tarkasteltavissa Oma Opintopolku -palvelussa. Opiskelija voi palvelua käyttämällä ja omalla suostumuksella jakaa tietovarannossa olevaa koulutustietoa kolmansille osapuolille.

Suoritustiedon tallentaminen tehdään vain, mikäli opiskelija tätä itse haluaa ja antaa siihen suostumuksensa kirjallisesti. Suostumus tai suoritustiedon tallentaminen ei ole edellytys koulutukseen osallistumiselle. Kurssien arviointikriteeri on hyväksytty hylätty. Mikäli opiskelija saa hylätyn arvioinnin, suorituksen tietoja ei viedä osaksi valtakunnallista rekisteriä, vaikka suostumus tietojen siirtoon olisi annettu. 

Oppilaitos tekee seuraavat toimenpiteet, mikäli on saanut opiskelijalta suostumuksen:

Arvioi opiskelijan suorituksen viimeistään kurssin tai koulutuskokonaisuuden päätyttyäSiirtää opiskelijan suoritustiedon osaksi Opetuksen ja koulutuksen rekisteriäTallentaa opiskelijan antaman suostumuksen pysyvästiMitä tietoja suoritustiedon tallentamisen yhteydessä käsitellään?

Kalliolan kansalaisopisto tallentaa opiskelijan suostumuksella seuraavat tiedot Koskeen:

koulutuksen nimi ja koulutuksen laajuus; koulutuksen päättymispäivä;osaamisen arviointi.

Kalliolan kansalaisopiston tallentamien tietojen lisäksi Opetushallitus tallentaa opiskelijasta oppijanumeron edellyttämät tiedot Koski-rekisterin ylläpitäjän roolissa. Oppijanumero on Opetushallituksen antama pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin Opetushallituksen palveluissa. Oppijanumerosta säädetään laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekisteristä (3 §). Oppijanumeron muodostamisessa opiskelijasta tallentuu oppijanumerorekisteriin[1] seuraavat tiedot:

nimioppijanumerohenkilötunnuskansalaisuussukupuoliäidinkielitarpeelliset yhteystiedot

Opiskelijan henkilötunnuksen kautta kansalaisuutta, sukupuolta, äidinkieltä, kotikuntaa ja yhteystietoja koskevat ajantasaiset tiedot päivitetään Digi- ja väestötietovirastosta. Henkilötunnuksettoman henkilön osalta oppilaitos tallentaa henkilön kansalaisuuden, sukupuolen ja äidinkielen oppijanumerorekisteriin.

Kalliolan kansalaisopiston ylläpitäjä Kalliolan setlementti ry. tarjoaa mahdollisuutta tallentaa vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen opintosuoritustieto Koski-rekisteriin 12. 9. 2022 lähtien. 

Rekisterinpitäjät

Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon yhteisrekisterinpitäjinä vapaan sivistystyön vapaatavoitteisten tietojen osalta toimivat Opetushallitus ja vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät. Opetushallituksen yhteyssähköposti rekisteriin liittyvissä asioissa on koski(at)opintopolku.fi, ja tietosuojaseloste sisältää ajantasaisen tiedon Opetushallituksen tietosuojavastaavasta: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/koski-palvelun-tietosuojaseloste/

Kalliolan setlementti ry.n  tietosuojavastaavana toimii Ilkka Immonen, opisto@kalliola.fi. Rekisterinpitäjänä toimiva Kalliolan setlementti ry. on vastuussa siitä, että tallentaa tiedot valtakunnalliseen tietovarantoon ja että tiedot ovat oikein ja ajantasaiset.

Mikä on Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto (Koski)?

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto (Koski) on kansallinen tietovaranto, jonka sisältämät tiedot on kuvattu rekisterin tietosuojaselostuksessa[2]. Tietovarannosta säädetään lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) toisessa luvussa. Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon yhteisrekisterinpitäjinä vapaan sivistystyön vapaatavoitteisten koulutuksen suoritustietojen osalta toimivat Opetushallitus ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjät. Koski-palvelun ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Tavoitteena opintosuoritusten tallentamisessa valtakunnalliseen rekisteriin on saada vapaassa sivistystyössä hankittu muu kuin tutkintotavoitteinen osaaminen näkyväksi. Vapaassa sivistystyössä järjestettävä vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu tuo osallistujille monenlaista työelämässä ja vapaa-ajalla tarvittavaa osaamista, jonka tunnistamista ja tunnustamista rekisterillä pyritään parantamaan. Koski-tietovarantoon vapaassa sivistystyössä tallennettavia opintosuoritustietoja ei lähtökohtaisesti tulla käyttämään lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseen, hallinnon toiminnan tehostamiseen, vapaan sivistystyön kehittämiseen ja päätöksentekoon sekä vapaan sivistystyön arviointiin, tilastointiin, seurantaan ja tutkimukseen. Tietovarannon tiedot ovat henkilölle itselleen käytettävissä Oman Opintopolun Omat opintosuoritukset -palveluna (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/).

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaan vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän on tallennettava hyväksytty opintosuoritustieto valtakunnalliseen tietovarantoon, jos oppilaitoksen ylläpitäjä on päättänyt tarjota tietovarantoon tallentamista koulutukseen osallistuville opiskelijoille ja opiskelija suostuu tietojen tallentamiseen. Kalliolan setlementti ry. päättää, mihin koulutuksiin ja mistä lähtien se alkaa tarjota tallentamismahdollisuutta. 

Tietojen luovuttaminen ja opiskelijan mahdollisuus hallita tietoja

Suostumuksen perusteella valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettaviin vapaan sivistystyön suoritustietoihin ei sovelleta valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä. Näin ollen tietoja ei voida luovuttaa tietovarantoa koskevan lain nojalla muutoin kuin opiskelijan itsensä toimesta. Opiskelija voi Oma Opintopolku -palvelussa tarkastella omia koulutustietojaan sekä lähettää tietoja kolmannelle osapuolelle, mikäli itse niin haluaa. 

Tämä tehdään Oma Opintopolku -palvelussa siten, että opiskelija luo hyperlinkin ja lähettää sen eteenpäin valitsemalleen yhteyshenkilölle, joka linkin aktivoituaan (klikkaamalla) näkee opiskelijan valitsemat koulutustiedot. Opiskelija voi lähettää linkin tietovarannossa oleviin tiettyihin opintosuorituksiinsa esimerkiksi oppilaitokselle tai työnantajalle. Palvelussa opiskelija voi myös poistaa linkin käytöstä ja näin vaikuttaa tietojen luovuttamiseen. Käytännössä linkin poistaminen varmistaa sen, ettei kolmas osapuoli enää pääse katsomaan luovutettuja tietoja.

Mikäli opiskelija haluaa hyödyntää opintosuoritustietojaan toisessa oppilaitoksessa, opiskelijan pitää itse huolehtia tietojen luovuttamisesta, koska opinto-ohjaajalla ei ole automaattisesti oikeutta päästä tarkastelemaan opiskelijan vapaassa sivistystyössä suorittamia, Koski-palveluun tallennettuja opintosuoritustietoja. Lisäksi opiskelija voi jatkossakin pyytää opistosta erillisen todistuksen vapaassa sivistystyössä suoritetusta koulutuksesta.

Opiskelija voi antaa palvelussa myös suostumuksensa tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle, jonka kanssa Opetushallituksella on tietojenluovutussopimus. Mikäli mihinkään luovutukseen ei suostuta, tiedot ovat valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaan vain henkilön itsensä, tiedot tallentaneen oppilaitoksen ylläpitäjän ja tietovarannon ylläpitäjän Opetushallituksen saatavilla. Viranomaisilla on kuitenkin tietyissä tilanteissa oikeus Koski-tietovarannossa oleviin tietoihin muun lainsäädännön nojalla. Esimerkiksi Tilastokeskuksella on tilastolain (280/2004) ja Kansaneläkelaitoksella opintotukilain (65/1994) nojalla oikeus saada tietovarannosta tietoja, jotka niillä on oikeus saada oppilaitoksen ylläpitäjältä.

Lisäksi Koski-palvelun ylläpitoon ja sen kehittämiseen osallistuvat palveluntarjoajat (henkilötietojen käsittelijät) pääsevät tarkastelemaan Koski-palvelun sisältämiä henkilötietoja Opetushallituksen rekisterinpitäjän tehtäviin liittyvissä tiedonhuollollisissa tehtävissä. 

Henkilötietojen säilytysaika

Lähtökohtana on, että vapaassa sivistystyössä hankittu opintosuoritusta koskeva tieto säilytetään Opetuksen ja koulutuksen tietovarannossa pysyvästi. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan pyytää tiedon poistamista peruuttamalla jotakin koulutusta varten antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen tehdään ilmoittamalla suostumuksen peruuttamisesta Opetushallitukselle Oma Opintopolku -palvelun kautta. Mikäli opintosuoritusta ei ole käytetty esim. osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksessa tai työnhaussa tai etuuden saamiseen, Opetushallitus aloittaa suostumuksen peruutuksen saatuaan toimet tietojen poistamiseksi. Jos opintosuoritusta on em. tavalla hyödynnetty, ei poistaminen ole enää mahdollista. Oppijanumero sekä ne yksilöivät tunnistetiedot, joiden perusteella oppijanumero on annettu, säilytetään kuitenkin aina pysyvästi. Lisäksi Opetushallitus ilmoittaa suostumuksen peruutuksesta oppilaitoksen ylläpitäjälle, joka merkitsee saamaansa suostumukseen tiedon peruutuksesta. 

Rekisteröidyn oikeudet

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa omien henkilötietojensa käsittelystä sekä nähdä Opetuksen ja koulutuksen tietovarantoon tallennetut henkilötiedot (Tietosuoja-asetus, 15 artikla), oikeus tietovarantoon merkittyjen tietojen oikaisemiseen (16 artikla) sekä henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla). Opiskelijalla on lisäksi oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen artikla 21 mukaisesti ja peruuttaa antamansa suostumus lain Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereitä (884/2017) 9 d §:n nojalla sekä mahdollisesti oikeus tietojen poistamiseen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan nojalla. Lisäksi rekisteröidyllä opiskelijalla on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle. Samat oikeudet koskevat myös alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Tarkemmat ohjeet oikeuksien toteuttamiseksi löytyvät tietosuojaselosteesta, kts. kohta lisätiedot.

Lisätiedot

1. Tietosuojaseloste | Kalliola

2. Kansallinen tutkinto- ja opintosuoritustietojen Koski-tietovaranto Opetushallituksen verkkopalvelussa: 

https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto 

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/koski-palvelun-tietosuojaseloste/ https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/oppijanumeronrekisterin-tietosuojaseloste/ https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170884 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
La 17:00-18:00
/

Digiboosteri – Kädentaitojen verkko-opettamisen työpaja

Paikka: Verkko-opetus
Opettaja: Krista Kortelainen (Opettaja esittely)

Kädentaidon ja taideaineiden työpaja, jossa keskitytään digipedagogiikkaan.

Aineryhmäkohtaisessa työpajatyöskentelyssä vetäjä on ainetta verkossa opettanut opettaja, joka case-esimerkin tavoin kertoo omasta toteutuksestaan. Hän jakaa omia vinkkejään ja huomiotaan esimerkiksi siitä, millaisia aineryhmäkohtaisia haasteita ja ratkaisuja verkko-opetuksessa voi olla. Oman aineen opettajien kesken tilaisuus on hyvä paikka myös omien kokemusten ja näkemysten vaihtoon sekä verkostoitumiseen. Aineryhmät jakautuvat kielten, kädentaitojen ja liikunnan ryhmiin.

Ainekohtaisessa työpajakokonaisuudessa opit:

ymmärtämään oman aineesi verkko-opetuksen hyödytsuunnittelemaan oman aineesi opetustuntien toteutuksen verkossa (teknisesti ja pedagogisesti)ymmärtämään verkko-opetuksen tekniset haasteet ja huomioimaan ne opetuksessa sekä sen suunnittelussa.huomioimaan aineessasi verkko-opetuksen ja lähituntien eron ja suunnittelemaan verkko-opetuksesi verkkoon sopivasti.esiintymään verkossa ainealueesi erityispiirteet huomioidenrakentamaan aineesi verkko-opetukseen sopivan opetustilanvinkkejä sosiaalisuuden ja osallisuuden huomioimiseen oman aineesi verkko-opetuksessa

Tutustu opettajaan: Krista Kortelainen - Kalliolan kansalaisopisto

Digiboosteri-hanke on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta, joka on tarkoitettu kaikille kansalaisopisto-opettajille. Koulutukseen voivat osallistua niin verkkokoulutusta vierastavat vastustelijat, ensi askelia verkko-opetukseen ottavat kouluttajat sekä ne, jotka ovat jo todenneet verkkokurssien vetämisen itselleen sopivaksi, omaa ammatillista osaamista täydentäväksi taidoksi. Koulutuksen tavoitteena on, että pystyt itsenäisesti ja omatoimisesti tuottamaan laadukasta verkko-opetusta. Osaat valita omaan opetukseesi parhaiten sopivat alustat ja toimintatavat sekä rakentamaan itsesi näköistä ja osallistavaa verkkokoulutusta. 

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
La 10:00-12:15
/

Digiboosteri – Liikunnan verkko-opettamisen työpaja

Paikka: Verkko-opetus
Opettaja: Tiia Anttila (Opettaja esittely)

Liikunta-, tanssi- ja hyvinvointiaineiden työpaja, jossa keskitytään opetuksen erityispiirteisiin digipedagogiikan näkökulmasta.

Aineryhmäkohtaisessa työpajatyöskentelyssä vetäjä on ainetta verkossa opettanut opettaja, joka case-esimerkin tavoin kertoo omasta toteutuksestaan. Hän jakaa omia vinkkejään ja huomiotaan esimerkiksi siitä, millaisia aineryhmäkohtaisia haasteita ja ratkaisuja verkko-opetuksessa voi olla. Oman aineen opettajien kesken tilaisuus on hyvä paikka myös omien kokemusten ja näkemysten vaihtoon sekä verkostoitumiseen. Aineryhmät jakautuvat kielten, kädentaitojen ja liikunnan ryhmiin.

Ainekohtaisessa työpajakokonaisuudessa opit:

ymmärtämään oman aineesi verkko-opetuksen hyödytsuunnittelemaan oman aineesi opetustuntien toteutuksen verkossa (teknisesti ja pedagogisesti)ymmärtämään verkko-opetuksen tekniset haasteet ja huomioimaan ne opetuksessa sekä sen suunnittelussa.huomioimaan aineessasi verkko-opetuksen ja lähituntien eron ja suunnittelemaan verkko-opetuksesi verkkoon sopivasti.esiintymään verkossa ainealueesi erityispiirteet huomioidenrakentamaan aineesi verkko-opetukseen sopivan opetustilanvinkkejä sosiaalisuuden ja osallisuuden huomioimiseen oman aineesi verkko-opetuksessa

Huom.! toinen kevään liikunnan aineryhmän työpaja on lauantaina 4.2.

Digiboosteri-hanke on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta, joka on tarkoitettu kaikille kansalaisopisto-opettajille. Koulutukseen voivat osallistua niin verkkokoulutusta vierastavat vastustelijat, ensi askelia verkko-opetukseen ottavat kouluttajat sekä ne, jotka ovat jo todenneet verkkokurssien vetämisen itselleen sopivaksi, omaa ammatillista osaamista täydentäväksi taidoksi. Koulutuksen tavoitteena on, että pystyt itsenäisesti ja omatoimisesti tuottamaan laadukasta verkko-opetusta. Osaat valita omaan opetukseesi parhaiten sopivat alustat ja toimintatavat sekä rakentamaan itsesi näköistä ja osallistavaa verkkokoulutusta. 

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
La 10:00-12:15
/

Digiboosteri – Verkko-opettamisen klinikka

Paikka: Verkko-opetus
Opettaja: Kaukoniemi Juho-Kustaa

Digiboosterin klinikat ovat kaikille opettajille yhteisiä. 2 oppitunnin tapaamisella ratkotaan yhdessä käytännön digiopetuksessa esille nousseita ongelmia: 

jaetaan ideoita, tietoa ja tukea ja mietitään, miten haasteisiin vastataantutustutaan siihen, miten eri oppilaitoksissa toimitaankerrataan tarvittaessa sovellusten käyttöäpääset hiomaan oman verkko-opetuskurssin suunnitelmasi valmiiksi.

Digiboosteri-hankkeen koulutuksiin kuuluvat myös: Digiboosteri Perustaidot (Zoom tai Teams), Digiboosteri Vuorovaikutus ja osallistaminen -koulutukset (1 ja 2) sekä Digiboosterin aineryhmäkohtaiset työpajat.

Digiboosteri-hanke on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta, joka on tarkoitettu kaikille kansalaisopisto-opettajille. Koulutuksiin voivat osallistua niin verkkokoulutusta vierastavat vastustelijat, ensi askelia verkko-opetukseen ottavat kouluttajat sekä ne, jotka ovat jo todenneet verkkokurssien vetämisen itselleen sopivaksi, omaa ammatillista osaamista täydentäväksi taidoksi. Koulutuksiin tavoitteena on, että pystyt itsenäisesti ja omatoimisesti tuottamaan laadukasta verkko-opetusta. Osaat valita omaan opetukseesi parhaiten sopivat alustat ja toimintatavat sekä rakentamaan itsesi näköistä ja osallistavaa verkkokoulutusta. 

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Pe 13:00-14:30
/

Digiboosteri – Osallistaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa 1

Paikka: Verkko-opetus
Opettaja: Kaukoniemi Juho-Kustaa

Digiboosteri-Osallistaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa -koulutuksessa syvennät digipedagogiikan osaamistasi ja opit:

aloittamaan ja lopettamaan opetustunnit verkossa (teknisesti ja pedagogisesti)huomioimaan opiskelijan näkökulman verkko-opetuksessajakamaan ohjeita opiskelijoille tekniikan käytöstämiten sosiaalisuus eroaa verkko-opetuksessa lähiopetuksestamahdollistamaan vuorovaikutusta ja ryhmäytymistä verkko-opetuksessaajoittamaan verkko-opetusta ja mitä eroja ajoituksella on verrattuna lähiopetukseen

Osallistaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa -koulutuksia on kaksi tasoa.

Digiboosteri-hanke on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta, joka on tarkoitettu kaikille kansalaisopisto-opettajille. Koulutukseen voivat osallistua niin verkkokoulutusta vierastavat vastustelijat, ensi askelia verkko-opetukseen ottavat kouluttajat sekä ne, jotka ovat jo todenneet verkkokurssien vetämisen itselleen sopivaksi, omaa ammatillista osaamista täydentäväksi taidoksi. Koulutuksen tavoitteena on, että pystyt itsenäisesti ja omatoimisesti tuottamaan laadukasta verkko-opetusta. Osaat valita omaan opetukseesi parhaiten sopivat alustat ja toimintatavat sekä rakentamaan itsesi näköistä ja osallistavaa verkkokoulutusta. 

Digiboosteri-hankkeen koulutuksiin kuuluvat myös: Digiboosteri-klinikat ja Digiboosterin aineryhmäkohtaiset työpajat.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Pe 13:00-15:15
/

Digiboosteri – Osallistaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa 2

Paikka: Verkko-opetus
Opettaja: Kaukoniemi Juho-Kustaa

Digiboosteri-Osallistaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa -koulutuksessa syvennät digipedagogiikan osaamistasi ja opit:

aloittamaan ja lopettamaan opetustunnit verkossa (teknisesti ja pedagogisesti)huomioimaan opiskelijan näkökulman verkko-opetuksessajakamaan ohjeita opiskelijoille tekniikan käytöstämiten sosiaalisuus eroaa verkko-opetuksessa lähiopetuksestamahdollistamaan vuorovaikutusta ja ryhmäytymistä verkko-opetuksessaajoittamaan verkko-opetusta ja mitä eroja ajoituksella on verrattuna lähiopetukseen

Osallistaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa -koulutuksia on kaksi tasoa.

Digiboosteri-hanke on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta, joka on tarkoitettu kaikille kansalaisopisto-opettajille. Koulutukseen voivat osallistua niin verkkokoulutusta vierastavat vastustelijat, ensi askelia verkko-opetukseen ottavat kouluttajat sekä ne, jotka ovat jo todenneet verkkokurssien vetämisen itselleen sopivaksi, omaa ammatillista osaamista täydentäväksi taidoksi. Koulutuksen tavoitteena on, että pystyt itsenäisesti ja omatoimisesti tuottamaan laadukasta verkko-opetusta. Osaat valita omaan opetukseesi parhaiten sopivat alustat ja toimintatavat sekä rakentamaan itsesi näköistä ja osallistavaa verkkokoulutusta. 

Digiboosteri-hankkeen koulutuksiin kuuluvat myös: Digiboosteri-klinikat ja Digiboosterin aineryhmäkohtaiset työpajat.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Pe 13:00-15:15